slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead zontabangkok1history01          สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชการที่ ๗ เสด็จเป็นองค์ประทานสถาปนาสโมสรฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ณ โรงแรมเพรสซิเด้นท์ โดยมีผู้แทนสโมสรซอนต้าสากลเดินทางมาประกอบพิธี คือ ซอนเชี่ยน เฮลวี ซีพิลา ขณะนั้นท่านได้ตำแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดของประเทศฟินแลนด์ และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และคุณหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์วงศ์ ณ อยุธยา (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นนายกก่อตั้งร่วมกับเพื่อนๆ สตรีนักธุรกิจอีก ๓๐ ท่าน ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ ๓๑ ที่ได้เข้าร่วมอุดมการณ์ของสโมสรซอนต้าสากล และจัดตั้งอยู่ในเขต ๖ ภูมิภาค ๑๗ ซึ่งมีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และประเทศไทย

 

          เมื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ชุดแรกประกอบด้วย

๑. ซอนเชี่ยน ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสโมสรทานผหญงพนทรพย-นพวงศ-ณ-อยธยา

๒. ซอนเชี่ยน เนเน็ต ศิริสัมพันธ์ อุปนายก ที่ ๑

๓. ซอนเชี่ยน คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ อุปนายก ที่ ๒

๔. ซอนเชี่ยน คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ เหรัญญิก

๕. ซอนเชี่ยน คุณหญิงมาลี พันธุมจินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ

๖. ซอนเชี่ยน ภัทราภรณ์ ดุลยจินดา กรรมการ

๗. ซอนเชี่ยน คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กรรมการ

๘. ซอนเชี่ยน ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันท์ กรรมการ

๙. ซอนเชี่ยน สมจิต สิทธิไชย กรรมการ

๑๐. ซอนเชียน สันสนีย์ ยมะสมิต กรรมการ และเลขานุการ

๑๑. ซอนเชี่ยน สุภาภรณ์ ปีเตอร์ส กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

          วัตถุประสงค์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑ เพื่อปรับปรุงสถานภาพของสตรีในด้านการศึกษา กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ และสนับสนุนในภาคธุรกิจและอาชีพต่างๆ มีมาตรฐานทางจริยธรรม โดยร่วมมือกับสตรีนักบริหารเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ในการให้บริการแก่สังคม

 

011