slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead zontainter

text001อนต้าสากลเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านสาธารณกุศล แต่ไม่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ (Non-Government Organization หรือ NGO) มุ่งยกระดับสถานภาพของสตรีทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสตรีระดับบริหารในอาชีพต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ และอุทิศเวลาให้แก่สังคม ซอนต้าสากลได้รับเกียรติอย่างสูงจากสหประชาชาติให้เป็นที่ปรึกษาของยูนิเซฟ (UNICEF) อีโคช็อค (ECOSOC), ยูเนสโก (UNESCO), ไอแอลโอ (ILO) และยังเป็นที่ปรึกษาของสภาแห่งยุโรป (Council of Europe) มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน จาก ๑๒,๐๐ สโมสร ใน ๖๗ ประเทศ

 

           ชื่อซอนต้ามาจากคำภาษาอินเดียแดงเผ่าซู (Sioux Indian) หมายถึงความซื่อสัตย์ และวางใจได้ โดยสมาชิกของสโมสรซอนต้าเรียกว่า ซอนเชี่ยน (Zontian) สัญลักษณ์ของสโมสรประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ต่างๆ รวมกัน ภายใต้ความหมาย “รวมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน”

 

           ซอนต้าสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๑๙ ที่เมืองบัฟฟาโล่ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สมาชิกภาพมาจากการรับเชิญเนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นผู้นำ เคยได้รับโอกาสอันดีจากสังคมในการประกอบธุรกิจหรือรับราชการจนได้รับผลสำเร็จในชีวิต ถึงเวลาที่จะเสียสละสิ่งที่ตนเคยได้รับให้แก่สังคมบ้าง จึงรวมตัวเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า “สโมสร” เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 

           การบริหารงานแบ่งออกเป็นภาค (District) ในภาคแบ่งออกเป็นเขต (Area) ในเขตแบ่งเป็นสโมสร (Club) ในสโมสรมีผู้บริหารหลักคือ นายกสโมสร นายกรับเลือก อุปนายก เหรัญญิก เลขาธิการ และประธานฝ่ายต่างๆ ตามกฎและระเบียบข้อบังคับของซอนต้าสากล

 

           สโมสรซอนต้าในประเทศไทย จัดอยู่ใน เขต ๖ ภูมิภาค ๑๗ โดยปัจจุบันมี ๑๔ สโมสร เรียงตามลำดับการก่อตั้งคือ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๒, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๓, สโมสรซอนต้าขอนแก่น, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๔, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๕, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๖, สโมสรซอนต้าเชียงใหม่, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๗, สโมสรซอนต้าเชียงราย ๑, สโมสรซอนต้าพิษณุโลก, สโมสรซอนต้าราชบุรี, สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๘ และ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๙

 

มูลนิธิซอนต้าสากลและกองทุนต่างๆ

Zonta International Foundation

 

          มูลนิธิซอนต้าสากลถูกจัดตั้งขึ้นจากการอนุมัติในการประชุมใหญ่ เมื่อปี ค.ศ.1984 ที่เมืองซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดสรรและจัดหาทุนและเงินช่วยเหลือต่างๆ ผู้บริหารมูลนิธิประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่ง 2 ใน 9 ท่านนี้คือ “นายก” (International President) และ “นายกรับเลือก” (International President-Elect) กองทุนต่างๆ ที่บริหารโดยมูลนิธิฯ แบ่งตามประเภทการใช้งานเป็น 4 ประเภท และมีทั้งหมด 8 กองทุน


1“International Service Programs” สนับสนุนโดย “INTERNATIONAL SERVICE FUND” กองทุนนี้เป็นแหล่งสนับสนุนโครงการสาธารณกุศลเพื่อสตรีทั่วโลก

 

2“International Strategies to Prevent Violence Against Women” สนับสนุน “ZISVAW FUND” กองทุนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1998 เพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรีและเด็ก สโมสรซอนต้าสากลทั่วโลกที่มีโครงการลักษณะนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนนี้ได้

 

3“Educational, Leadership and Youth Development” สนับสนุนโดยกองทุนดังต่อไปนี้ “Amelia Earhart Fellowship Fund” อมิเลีย เอียฮาร์ท เป็นซอนเชี่ยนที่มีความสามารถโดดเด่น เธอเป็นนักบินสตรีคนแรกที่บินเดี่ยวข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และเป็นคนแรกที่บินรวดเดียวจากฝั่งทะเลตะวันตกสู่ฝั่งทะเลตะวันออกของทวีปอเมริกา นอกจากนี้ยังทำสถิติการบินอื่นๆ อีกหลายอย่าง เธอหายไปพร้อมกับเครื่องบินขณะพยายามบินรอบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงความเก่งกล้าสามารถของเธอ ในปี ค.ศ.1938 สโมสรซอนต้าสากลจึงจัดตั้งกองทุน “Amelai Earhart Fellowship Fund” ขึ้นเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่สตรีในระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์อวกาศ และวิศวกรรมอวกาศ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนการศึกษาปีละ 35 ทุน ทุนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้สนใจเข้ารับทุนจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังมูลนิธิซอนต้าสากล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนของแต่ละปี ทั้งนี้มีนักศึกษาจากประเทศไทยได้รับทุนนี้แล้ว 3 ท่าน

 

4“Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund” เจน เอ็ม คลอสแมน เป็นซอนเชี่ยนผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง โดยเริ่มจากอาชีพเลขานุการ และต่อมาภายหลังประกอบธุรกิจส่วนตัว เธอได้ทำพินัยกรรมมอบทุนให้แก่มูลนิธิซอนต้าสากล เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กองทุนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1997 โดยให้การสนับสนุนการศึกษาปีละ 5 ทุน ทุนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้สนใจเข้ารับทุนนี้จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง District Governor ภายในวันที่ 1 มิถุนายนของแต่ละปี

 

5“Young Women in Public Affairs (YWPA) Fund” กองทุนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1990 เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีในระดับก่อนปริญญาตรี โดยเน้นสตรีที่มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ และต้องการก้าวไปสู่การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ กองทุนนี้ให้การสนับสนุนใน 2 ระดับ คือ “ระดับภาค” (District) รางวัลละ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ “ระดับสากล” (International) รางวัลละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้สนใจเข้ารับทุน จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง District Governor ภายในวันที่ 1 เมษายน ของแต่ละปี

 

6Zonta International Operations” สนับสนุนโดยกองทุน “Rose Fund” กองทุนนี้สนับสนุนการบริหารและธุรการของมูลนิธิซอนต้าสากล รวมทั้งสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสโมสร ในกรณีที่กองทุนที่สนับสนุนโครงการนั้นๆ โดยตรงมีทุนไม่เพียงพอ

 

 

7“World Headquarters Property Preservation & Improvement (WHPPI) Fund” มูลนิธิซอนต้าสากลได้ซื้ออาคารที่ทำการ Zonta International Headquarter ในปี ค.ศ.1986 แต่เนื่องจากเป็นตึกเก่า จึงต้องมีการปรับปรุง ดังนั้นกองทุนนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งดูแลรักษาอาคารที่ทำการนี้

 

8“Endowment Fund” กองทุนนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1988 โดยมีนโยบายให้มูลนิธิซอนต้าสากล นำเฉพาะผลกำไรที่ได้จากการบริหารกองทุนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ หรือกิจกรรมเฉพาะตามความประสงค์ของผู้บริจาค โดยให้คงไว้ซึ่งเงินต้นที่ได้รับบริจาค

 

Texthead zontathai

          สโมสรซอนต้าในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โดยมีท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นนายกก่อตั้ง ทั้งนี้จากการชักชวนของ ซอนเชี่ยน โดโรธี ทอมม์สัน นายกสโมสรซอนต้าโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการก่อตั้งสโมสรใหม่ในภูมิภาคเอเชียของสโมสรฯ ซึ่งคณะสุภาพสตรีไทยที่ได้ร่วมก่อตั้งสโมสรซอนต้าในประเทศไทย ประกอบด้วย

 

๑. ซอนเชี่ยน ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

 

๒. ซอนเชี่ยน ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย

 

๓. ซอนเชี่ยน ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์

 

๔. ซอนเชี่ยน คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์

 

๕. ซอนเชี่ยน คุณหญิงมาลี พันธุมจินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

๖. ซอนเชี่ยน คุณหญิงแร่ม พรหมโรบล บุญยประสพ

 

๗. ซอนเชี่ยน คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

 

๘. ซอนเชี่ยน คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

 

๙. ซอนเชี่ยน คุณหญิงนันทกา สุประภาตนันท์

 

๑๐. ซอนเชี่ยน คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ

 

๑๑. ซอนเชี่ยน คุณหญิงสุภาพ วีรวรรณ

 

๑๒. ซอนเชี่ยน คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ

 

๑๓. ซอนเชี่ยน คุณหญิงสำเนียง มุสิกภุมมะ

 

๑๔. ซอนเชี่ยน คุณหญิงทองก้อน จันทรวิมล

 

๑๕. ซอนเชี่ยน สุภาภรณ์ ปีเตอร์ส

 

๑๖. ซอนเชี่ยน ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันท์

 

๑๗. ซอนเชี่ยน สันสนีย์ ยมะสมิต

 

๑๘. ซอนเชี่ยน พลตรีแพทย์หญิงมยุรี พลางกูร

 

๑๙. ซอนเชี่ยน จินดา สิงหปรีชา

 

๒๐. ซอนเชี่ยน สมจิตต์ สิทธไชย

 

๒๑. ซอนเชี่ยน เพ็ญศรี เคียงศิริ

 

๒๒. ซอนเชี่ยน ประจวบ ตันตราภรณ์

 

๒๓. ซอนเชี่ยน จิรา จงกล

 

๒๔. ซอนเชี่ยน นิทัศน์ ธีรวิทย์

 

๒๕. ซอนเชี่ยน เนเน็ต ศิริสัมพันธ์

 

๒๖. ซอนเชี่ยน จำนง ไรวา

 

๒๗. ซอนเชี่ยน ภัทราภรณ์ ดุลยจินดา

 

๒๘. ซอนเชี่ยน สุภัทร สวัสดิ์รักษ์

 

๒๙. ซอนเชี่ยน เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์

 

๓๐. ซอนเชี่ยน ชูศรี สวัสดิสงคราม