slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead 051. ส่งเสริมให้สมาชิกมีความปรารถนาที่จะให้บริการแก่สังคม

2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการบริการสังคม

3. ส่งเสริมให้สมาชิกสนใจสนสวัสดิภาพของชุมชน และร่วมมือกับองค์การอื่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

4. ส่งเสิรมจริยธรรมของสตรีนักบริหาร ทั้งในสาขาอาชีพเดียวกัน และองค์การอื่นๆ

 

ก. แผนการทำงานโครงการต่อเนื่อง

1. โครงการ “Zonta Village” หรือ “หมู่บ้านซอนต้าราชบุรี”

แนวทางการดำเนินงาน จะมุ่งเน้นทำการตลาด และการขายสินค้าให้มากขึ้น

1.1   สร้างตราสินค้า (Brand) เพื่อสร้างความรู้จัก และจดจำตัวสินค้า

1.2   สร้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำให้ดูน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า  

1.3   เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า โดยการเช่าพื้นที่ Kiosk จำหน่ายสินค้า หรือ ออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆ

2. โครงการ “อนุบาลซอนต้า” ทั้ง 2 สาขา คือ เขตดินแดง และเขตบึงกุ่ม

2.1  เพิ่มศักยภาพคุณครู โดยเปิดอบรมคอร์สสั้นๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเกิดมุมมองที่กว้างไกล

2.2  พัฒนาโรงอาหารให้ถูกสุขอนามัย เช่น ความสะอาดของโรงอาหาร และภาชนะต่างๆ

2.3  ส่งเสริมด้านกีฬา เช่น สร้าง/พัฒนา สนามกีฬา หรือ บริจาคอุปกรณ์การกีฬา

2.4  ส่งเสริมด้านดนตรี เช่น บริจาคเครื่องดนตรี หรือ ส่งเสริมการร้องเพลง และการเต้น  

2.5  ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านหนังสือ โดยการสร้างห้องสมุดเพื่อเด็กๆ รวมถึงประชาชนใกล้เคียง โดยมีแนวคิดจะนำตู้คอนเทนเนอร์มาสร้างเป็นห้องสมุด

2.6  ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนการเรียนรู้ และความคิด ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการบริจาคคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมการฝึกฝนเรียนรู้

2.7  ปลูกฝังธรรมะในใจเด็ก เช่น กิจกรรมพระเทศน์, ฝึกนั่งสมาธิ

 

3. โครงการครอบครัวอุปถัมภ์

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวเดิมขาดการติดต่อหรือครอบครัวไม่สามารถติดต่อเยี่ยมเด็กและเยาวชนขณะเข้ารับการฝึกอบรม ได้มีครอบครัวอุปถัมภ์คอยดูแล ติดต่อเยี่ยมและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเหมือนกับเด็กและเยาวชนรายอื่นของศูนย์ฝึกฯ

3.2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการฝึกอบรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเจตนารมณ์ของศาล

3.3 เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวและสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน นำไปสู่การเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีของครอบครัวและสังคม

3.4 เพื่อลดการกระทำผิดและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซ้ำของเด็กและเยาวชน

3.5 เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์มีบทบาทที่ชัดเจนในการดูแล ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชน

 

ข. จัดทำโครงการ

1. สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ร่วมกับ บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ สร้างงาน...สร้างอาชีพ ด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์” ปีที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพซอนต้าสากล กรุงเทพ 1 แฟลต 20 เขตห้วยขวาง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อช่วยให้สตรีในชุมชนมีทักษะอาชีพและสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้หลัก ซึ่งกิจกรรมได้จัดที่เคหะชุมชน แฟลตห้วยขวาง เป็นการนำร่อง และจะขยายต่อไปยังชุมชนอื่นๆต่อไป

1.1   หลักสูตรอบรม เช่น  

- หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าโดยมีรูปแบบที่ทันสมัยด้วยจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ ทำสามารถนำไปใช้งานได้จริง

1.2   หลังจบหลักสูตรฝึกอบรม จะมีการประเมินผล เพื่อมอบประกาศนียบัตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

1.3   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิพิเศษ ได้รับส่วนลดในการซื้อจักรเย็บผ้าซิงเกอร์ในราคาที่ถูกลงสำหรับคนที่ในเพื่อไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

1.4   ติดตาม และประเมินผล หลังจากผู้อบรมได้ไปประกอบธุรกิจจริงแล้ว เพื่อนำไปพัฒนาในรุ่นต่อๆไป

 

ค. เพิ่มสมาชิกสโมสร 13%

เพื่อทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

 

ง. จัดหาทุน

1. เพื่อมาสนับสนุนโครงการฯ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นให้เป็นรูปธรรม

2. เพื่อสนับสนุน Zonta International Foundation

2.1 America Earhart day, Jan.11

2.2 Rose day, March 8

2.3 International day of peace, September 21

2.4 UN Day, October 24

2.5 ZI Birthday, November 8

 

การดำเนินงานจัดหาทุน

1. จัดฉายภาพยนตร์การกุศล

 

จ. จัดทำกิจกรรมภายในสโมสร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนความสามัคคี

1. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าชายเลน, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

2. พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเป็นผู้นำ เช่นวิทยากรมาอบรมเรื่องบุคคลิกภาพ หรือศิลปะพูดในที่สาธารณะ หรือการพูดเพื่อสร้างภาพพจน์

3. พัฒนาด้านจริยธรรม และคุณธรรม เช่น มีพระนักเทศน์ เป็นวิทยากร หรือนั่งสมาธิกรรมฐาน

4. สร้างความรู้ ด้านสุขภาพ, ด้านสถาบันครอบครัว เพื่อให้คำปรึกษาแก่สตรีทั่วไป

5. กิจกรรมเสริมด้านต่างๆ เช่น คอร์สทำขนมหวาน/ขนมไทย, คอร์สแกะสลัก ซึ่งจะเป็นคอร์สสั้นๆ (คอร์ส 1-2 ชั่วโมง)

6. กิจกรรมงานฉลองคริสมาสต์ - ปีใหม่

7. กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์

 

ฉ. ประชาสัมพันธ์

1. ทำ Website Zonta กรุงเทพ1 (www.zontabangkok1.com)

2. ทำ Facebook เพื่อสื่อสารในกับสตรีผู้ที่สนใจร่วมทำงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ online

3. ทำวารสารสำหรับสมาชิกเพื่อรวบรวมกิจกรรมที่ผ่านมา ปีละ 1 เล่ม

4. ลงสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Zonta ทางหนังสือพิมพ์, นิตยสารต่างๆ