slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead dairy-village

 หมู่ที่ 4 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

dailyfarm 01

          พื้นที่ในเขตบ้านหนองนกกระเรียนหมู่ที่ 4 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีเดิมเป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าชาวบ้านตัดต้นไม้ เพื่อทำเป็นไม้ฟืนส่งขายโรงโอ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของราชบุรีมาช้านาน จนพื้นที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม หน้าดินถูกน้ำกัดเซาะในฤดูฝน จนเหลือเพียงพื้นดิน ปนหิน หน้าดินตื้น โอบล้อมด้วยภูเขายากต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร

 

dailyfarm 02

ปี 2513

          ซิสเตอร์ ฟรานซิส ซาเวียร์ เบลล์ นักบวชหญิงชาวอเมริกันร่วมมือกับศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี และสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ1 โดย ซ. ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกก่อตั้งและนายกปีบริหาร 2512 - 2517 และ ซ. คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ ผู้ร่วมก่อตั้ง สโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 1 จัดตั้ง โครงการหมู่บ้านซอนต้าพัฒนา  โดยรวบรวมพื้นที่ประมาณ 2,500ไร่พัฒนาพื้นที่ทำถนนจัดทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำ และจัดแบ่งให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการที่มาจากทุกภาคครอบครัวละประมาณ 24 ไร่เพื่อประกอบอาชีพ

 

dailyfarm 03

ปี 2524

          จากความล้มเหลวในการปลูกพืชไร่ทางโครงการจึงเริ่มแนะนำอาชีพการเลี้ยง โคนม เนื่องจากชาวบ้านมีพื้นฐานการเลี้ยงโคพื้นเมือง สามารถพัฒนาอาชีพของชุมชนได้โดยจัดส่งสมาชิกไปเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคนม ที่ อสค.มวกเหล็กสระบุรีและจัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการไปฝึกอบรมพร้อมคัดเลือกแม่พันธุ์โคนมที่นิวซีแลนด์ก่อนนำเข้า แล้วมอบให้สมาชิกนำไปเลี้ยงในฟาร์มของตนเอง

 

ปี 2525

           เริ่มแปรรูปนมดิบเป็น นมพาสเจอร์ไรส์ จากวันละไม่ถึง 100ลิตรค่อยๆเพิ่มเป็นลำดับเริ่มแปรรูปในระยะแรกโดยใช้แก๊สชีวภาค ที่ได้จากการหมักมูลโคเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

 

dailyfarm 05

ปี 2530

          น้ำนมดิบที่เพิ่มมากขึ้น การตลาดต้องขยับขยายคุณภาพต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐาน จึงได้พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่ระบบการบรรจุยังใช้บรรจุด้วยมือ

 

dailyfarm 04

ปี 2533

          พัฒนาระบบการผลิตตามระบบมาตรฐานสากล มีระบบไฮโมจีไนส์ ระบบพาสเจอร์ไรส์ และระบบการบรรจุที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อควบคุมคุณภาพ มีความรวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ปี 2534

          ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้าน ปศุสัตว์พัฒนาจังหวัดราชบุรี

 

dailyfarm 06

ปี 2538

          การตลาดมีเป้าหมายหลัก คือโรงเรียนเอกชนทั่วไปเพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดพัฒนาระบบขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 2.5 ตันต่อวัน

 

ปี 2541

          ได้รวบรวมสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม จัดตั้งและจดทะเบียนเป็น สหกรณ์ดำเนินการกิจกรรมภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จำกัด จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 5ตันต่อวัน และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 7 ตันต่อวันในอนาคต

 

ปี 2544

          ได้รับประกาศนียบัตร สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ปี 2545

          ได้รับรางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ของจังหวัดราชบุรี

 

ปี 2546

          ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OPC) ระดับ 5 ดาว จังหวัดราชบุรี
- ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
- ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สากล (GMP.CODEX) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารสุข (มีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุมาตรฐานทุกปี)

 

ปี 2547

- ได้รับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร Q กรมปศุสัตว์
- ได้รับมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ กรมปศุสัตว์
- ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OPC)ระดับ 5 ดาว

 

dailyfarm 07

ปี 2549

          ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OPC)ระดับ 5 ดาว

1. ใช้วัตถุดิบภายในชุมชนและภายในจังหวัดราชบุรี
2. ใช้แรงงานในชุมชนสร้างงาน สร้างบุคลากร
3. ผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี
4. ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย แต่ระบบการบรรจุยังใช้บรรจุด้วยมือ

 

          การพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์นมสดเกล็ดหิมะ “ซอนต้า” ผลิตภัณฑ์นมสดเกล็ดหิมะ “ซอนต้า” คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากนมสดพาสเจอร์ไรส์ มุ่งเน้นที่คุณภาพ ผลิตจากนมสด 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีส่วนผสมของนมผง ไม่มีการเจือปนน้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างนมพาสเจอร์ไรส์ และ ไอศครีมนมสด หรือไอศครีมซอฟเสริฟ์ บางคนไม่ชอบดื่มนมบางคนไม่ชอบไอศครีม “นมสดเกล็ดหิมะ”ไม่เหลวเช่นนม แต่ไม่แข็งเช่นไอศกรีมเกล็ดความเย็นที่จับตัวจากนมสดแท้ ให้ความหอมมัน สร้างความสดชื่น ให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มเปี่ยมจนถึงหยดสุดท้ายการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า

          การที่รัฐบาลได้ลงนามเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) กับออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ซึ่งได้มีผลไปแล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมโดยตรงในอนาคตภาษีการนำเข้านมผงเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรต้องปรับปรุงมาตรฐานการจัดการฟาร์มของตนเองผลิตนมดิบให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมสากลการผลิตการแปรรูป การควบคุมคุณภาพ ต้องมีมาตรฐานรองรับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

          สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ แฟรนไชส์ นมสดเกล็ดหิมะ “ซอนต้า” อีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างเสริมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ผู้ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ สามารถดื่มนมสด 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ตามระบบมาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งในตัวผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพสร้างความมั่นคงให้กับผู้ประกอบการเพื่อเกษตรกรผู้มีอาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ พร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบจากการทำสัญญาเขตการค้าเสรี (FTA)ไม่คิดค่าแฟรนไชส์แรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีแต่อย่างใด เพื่อเกษตรกรมีความมั่นคงอย่างแท้จริง
          หมู่บ้านซอนต้าพัฒนาสามารถดำเนินการกิจการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองโดยโรงงานได้แปรรูปน้ำนมดิบที่เกษตรกรนำมาส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบต่างๆ และเกษตรกรในหมู่บ้านได้เพาะเห็ด เป็นรายได้เสริมทำให้หมู่บ้านซอนต้าพัฒนามีความพร้อมในหลายๆด้านมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้การพัฒนาชนบท ของหมู่บ้านเป็นระยะ จึงเตรียมพร้อมต่อยอดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งของจังหวัดราชบุรีโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยใช้อุตสากรรมนม ขนาดเล็กแบบครบวงจร เป็นหลักในการพัฒนาชนบทอย่างยังยืนต่อไป
          ปัจจุบันหมู่บ้านซอนต้าพัฒนาสามารถผลิตนมโดยเฉลี่ย 5.5 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 2,662,000 บาท ต่อเดือนทั้งนี้ชาวบ้านยังมีรายได้เสริมจากปลูกเห็ด พืชเกษตรและผลไม้ทั้งค้าส่งและค้าปลีกอีกด้วย

dailyfarm 08