slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead bangkok1 

01          การดำเนินงานด้านศูนย์เด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีอยู่จำนวนมากและส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ปานกลาง ให้ได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและ แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูให้ผู้ปกครองสามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว เพิ่มรายได้ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2541 โดย ซ.พาสนา สุวรรณเสถียรนายกสโมสรซอนต้ากรุงฯ 1 ปีบริหาร 2539 - 2541 บนที่ดินของเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย ซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1

 

ศูนย์เด็ก จำนวน 3 สาขา เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 6 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ประกอบด้วย
ศูนย์เด็กซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 สาขาบึงกุ่ม จำนวน 300 คน
ศูนย์เด็กซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 สาขา 2 แฟลต 10 เคหะชุมชนห้วยขวาง จำนวน 50 คน
ศูนย์เด็กซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 สาขา 3  แฟลต 1 เคหะชุมชนห้วยขวาง จำนวน 50 คน   

 

02เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาพื้นฐาน ในระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญ และควรได้รับการพัฒนาในทุกด้าน อันได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

ด้านบุคลากร มีบุคลากรครูจำนวน 37 คน แม่บ้าน 4 คน มีการประชุม อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และมีความรู้ความสามารถเหมะสมกับการดูแลเด็ก โดยมีครูจำนวน 4 ท่าน ให้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็น “ครูสอนดี” ด้านเด็กผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสต่อไป

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม ฝึกทักษะพื้นฐานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษนาฏศิลป์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก  มีความคิดสร้างสรรค์  ตามหลักสูตรปฐมวัย 2546  และดำเนินการพัฒนาด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครโครงการและกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้ดำเนินการ

 

โครงการ  To Be Number One ได้ดำเนินงานโครงการ  To Be Number One ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์  2  ให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 (สาขา 1) บึงกุ่ม มีสมาชิก 986 คน  เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชนสุวรรณประสิทธิ์  1, 2, 3และบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลดีเด่น เตรียมพร้อมขั้นเป็นต้นแบบระดับเงิน ของกรุงเทพมหานคร

 

03โครงการอบรมภาษาจีน จัดอบรมภาษาจีนร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการ พื้นที่ 7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร จัดอบรมภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 20 ปี จำนวน 20 คน ทุกวันศุกร์ โดยมีวิทยากรชาวจีน เป็นผู้สอน ในเวลา 17.00 - 19.00 น. เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ EAP ได้ส่งบุคลากรร่วมอบรมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ (Experiential Activities Planner) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาเด็กให้รู้จักการวางแผนและใช้เหตุผลในการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา และหาทางออกของปัญหา จัดเป็น 4 หน่วยเรียนรู้ ประกอบด้วย ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข ทำอย่างไรให้ชุมชนมีความสุข ทำอย่างไรให้เยาวชนรักการเรียนรู้ เป็นต้นใช้สถานที่ศูนย์เด็กพร้อมวิทยากรในการจัดกิจกรรมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยร่วมกับสำนักส่งเสริมพิทักษ์เด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมจำนวน 200 คน