slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead bangkok2

project03 01

          เนื่องจากแฟลตเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นชุมชนใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มของประชากรในชุมชนสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเฉพาะในบริเวณ แฟลตเคหะชุมชนห้วยขวาง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายขยายแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นแต่ละครอบครัวจึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงงานเพื่อให้มีรายได้เพียงพอสำหรับค่าครองชีพในแต่ละครอบครัว สโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 สโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 1 เห็นว่าการส่งเสริมความรู้ฝึกอบรมวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งทำให้ประชาชน เกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพต่างๆ ระยะสั้น

project03 02

        เพิ่มพูนรายไดให้กับครอบครัว จึงเปิดศูนย์ฝึกอาชีพซอนต้าสากลกรุงเทพฯ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่ออบรมวิชาชีพให้กับสตรีและผู้ยากไร้ตลอดจนผู้สนใจ และบริเวณใกล้เคียงการจัดการฝึกอบรมอาชีพ เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับ สตรี เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาส่งเสริมสตรี ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการลดช่องว่างในสังคมเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน ค่าครองชีพสูงส่งผลให้รายรับมากกว่ารายจ่ายจึงต้องปรับให้สมดุลกับรายได้ ทางศูนย์ฝึกอาชีพจึงได้จัดฝึกอบรมอาชีพขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวแบ่งเบาภาระต่างๆ จากหัวหน้าครอบครัวการจัดฝึกอบรมอาชีพขึ้นอยู่กับผู้เรียน และหลักสูตร บางครั้งอาจยืดหยุ่นเวลาในการเรียน

project03 03 

        การสอนในแต่ละครั้งโดยเนื้อหาที่สอนครอบคลุมกับเนื้อหาในหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพ โดยโครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนวิชาชีพ
- วิชาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า  
- วิชาชีพ ลูกโป่งแฟนซี
- วิชาชีพ ผ้าบาติก
- วิชาชีพ เทียนแฟนซี
- วิชาชีพ ดอกไม้ใยบัว
- วิชาชีพ เพ้นท์แก้ว
- วิชาชีพ ของชำร่วย

- วิชาชีพ กรอบรูป  
- วิชาชีพ ตุ๊กตาการบูน
- วิชาชีพ เปเปอร์มาเช่
- วิชาชีพ จักรสาน
- วิชาชีพ ตัดผม และอื่นๆ

project03 04