slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

Texthead bangkok2

project 04 1

      โครงการนี้ริเริ่มโดย ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม
     ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ เป็นรองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจกรุงเทพ และประธานคณะทำงานประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จึงได้พบปัญหาเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งที่ขาดผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนดูแล
    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เป็นสถานที่รับเด็กและเยาวชนหญิงที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่กระทำความผิดทางอาญา เช่น การค้ายาเสพติด , เสพยาเสพติด , ลักขโมย เป็นต้น เด็กและเยาวชนหญิงเหล่านี้ ถูกศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตัดสินให้มาฝึกและอบรมตามระยะแวลาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความผิดมากน้อยเพียงใด
    ปัจจุบันศูนย์ฝึกฯมีเด็กและเยาวชนทั้งหมดประมาณ 100-120 คน ในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนประมาณ 15-19 คน ที่ขาดผู้ปกครองมาดูแล เพราะสาเหตุเกิดมาจากพ่อ แม่แยกทางกัน ต้องอาศัยอยู่กับยาย ย่า ป้า น้า หรือ มีพ่อ แม่ แต่พ่อแม่ติดคุก ทำให้ขาดที่พึ่งทางใจและกาย
     project 04 2
    โครงการ “ครอบครัวอุปถุมภ์” นายกและคณะกรรมการสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 1 จะเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจและพูดคุยกับเด็กเหล่านี้ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมอบของใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ก็ยังช่วยรับเข้าทำงาน หรือติดตามหน่วยงานรองรับเด็กเหล่านี้เมื่อออกจากศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ หน่วยงานรองรับ เช่น        มูลนิธิเมอร์ซี่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี เป็นต้น
    การช่วยเหลือเด็กตามโครงการนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนหญิงเหล่านี้ไม่ย้อนไปกระทำความผิดซ้ำอีก และช่วยให้เด็กและเยาวชนมีอนาคต มีโอกาสได้เรียนและทำงาน สามารถช่วยลดปัญหาสังคมได้
    เนื่องจากโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่จะมีอนาคตอันก้าวหน้าต่อไป ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าควรจะดำเนินโครงการนี้ตลอดไป


เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2557

 

project 04 3


เยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี โครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” ได้นำสิ่งของใช้จำเป็นไปมอบให้เด็กและเยาวชนจำนวน 15 คน ในโครงการ  “ครอบครัวอุปถัมภ์” และได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่เด็กและเยาวชน ที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯและสถานแรกรับฯ จำนวน 125 คน โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.มยุรี  โชติกุล, ซ.ไอริน  สวัสดิ์พาณิชย์,  ซ.เอกชฎา  สิรีกัญจน์,  ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์,ซ.วรวรรณ  ประดิษฐศิลป์, ซ.พงางาม  ศตวรรษธำรง, ซ.ณฐพรรณ  อำไพ, ซ.อินทิรา  สวัสดิ์พาณิชย์, ซ.ชนิศา  พึ่งความสุข, ซ.รตานรี  จันทร์ทัด, ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมกิจกรรม


เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2557                         

 

project 04 4

 

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี โดยมีการนำสิ่งของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกฯบ้านปรานีจำนวน 19 คน ซึ่ง ซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ รับอุปการะเด็กจำนวน 10 คน , ดร.ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ รับอุปการะเด็กจำนวน 2 คน, ซ.อุไร พณิชากิจ รับอุปการะเด็กจำนวน 2 คน , น.ส.ธัญณิชา อมรเลิศภิญโญ รับอุปการะเด็กจำนวน 2 คน ,  ซ.ชนิศา พึ่งความสุข ร่วมอุปการะเด็กจำนวน 1 คน และ ซ. รตานรี จันทร์ทัด ร่วมอุปการะเด็กจำนวน 2 คน โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.วรวรรณ ประดิษฐศิลป์ , ซ.รตานรี จันทร์ทัด ,  ซ.อุไร พณิชากิจ ร่วมงาน

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2557

 

project 04 5

 

โครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี โดยมีการนำสิ่งของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกฯบ้านปรานีจำนวน 19 คน โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ  ซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ ,  ซ.ณฐพรรณ อำไพ , ซ.อุไร พณิชากิจ ,  ซ.ดวงเดือน พินธุโสภณ ร่วมงาน  


เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  23 กันยายน 2557

 

project 04 7

 

เยี่ยมเด็กโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.วรวรรณ  ประดิษฐศิลป์ , ซ.ณฐพรรณ  อำไพ , ซ.ดวงเดือน พินธุโสภณ , ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมงาน                                        

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2557

 

project 04 8

 

เยี่ยมเด็กโครงการ “ครอบครัวอุปภัมถ์”  ณ ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี  ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดนัทคริสปี้ ครีม  และ บจก.ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง  นำโดนัท และของใช้ส่วนตัวไปแจกให้แก่เด็กของศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี  โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.ณฐพรรณ  อำไพ ,  ซ.วรรณวิไล  ฟุ้งลัดดา , ซ.อุไร  พณิชากิจ  ร่วมงาน

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 6  เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2557

project 04 9

 

เยี่ยมเด็กโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” ณ ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี ซึ่งทาง ซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์และกรรมการ ได้ร่วมเลี้ยงไอศกรีมเด็กและเยาวชน และ ซ.ปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล ได้นำของใช้ต่างๆ อาทิเช่น ผ้าอนามัย , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , ขนมปังปีบ มอบให้เด็กและเยาวชน  โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ  ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.เอกชฎา สิรีกัญจ์ ,  ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมงาน


เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่  22 มกราคม 2558

 

project 04 10

 

เยี่ยมเด็กโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” ณ ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.เอกชฎา  สิรีกัญจ์ , ซ.ปิยะนันท์  สุขสันติ์สกุล ,  ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมงาน

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558

 

project 04 11          

เยี่ยมเด็กโครงการ “ครอบครัวอุปถัมภ์” ณ ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.วรวรรณ  ประดิษฐ์ศิลป์ , ซ.ปิยะนันท์  สุขสันติ์สกุล , ซ.ณฐพรรณ  อำไพ ,  ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมงาน


เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่  10 เมษายน 2558

 

project 04 12

 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จัดโครงการสงกรานต์สุขใจ ปีใหม่ไทยสุขสันต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว  ในครั้งนี้ได้นำตุ๊กตาปูนปั้นระบายสี และ กระเป๋าผ้าระบายสี ไปให้เด็กและเยาวชนทั้งศูนย์ฝึก รวมถึงนำของใช้ต่างๆไปให้เด็กโครงการครอบครัวอุปถัมภ์  โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ  ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.ณฐพรรณ  อำไพ , ซ.อุไร  พณิชากิจ , ซ.วนิดา  วัฒนศิริพงษ์ ,  ซ.ดารา  เปรมอนันต์  ร่วมงาน

 

โครงการสงกรานต์สุขใจ ปีใหม่ไทยสุขสันต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว

project 04 13

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2558

 

project 04 14

 

เยี่ยมเด็กและเยาวชนในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในครั้งนี้ นอกจากนายกได้บริจาคของใช้อุปโภคบริโภคแล้ว ซ.ปิยะนันท์  สุขสันต์สกุล เลขาธิการสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1  ได้นำเสื้อยกทรงและถุงเท้า ไปให้เด็กในโครงการด้วย โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ ,  ซ.วรวรรณ  ประดิษฐ์ศิลป์ , ซ.เอกชฎา  สิรีกัญจน์ , ซ.วนิดา  วัฒนศิริพงษ์ , ซ.อุไร  พณิชากิจ ร่วมงาน

 

เข้าเยี่ยมเด็กครอบครัวอุปถัมภ์ ครั้งที่ 11  เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2558

 

project 04 15

 

เยี่ยมเด็กโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ซึ่งซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ ได้นำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้เด็ก , ซ.ปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล ได้นำขนมไปมอบให้เด็ก และ ซ.วนิดา วัฒนศิริพงษ์ ได้มอบเงินขวัญถุง ให้เด็กที่จะได้รับการปล่อยตัวจำนวน 2 คน คนละ 1,500 บาท  ในการนี้ ซ.ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ ได้รับเด็กทั้ง 2 คนนี้ เข้าทำงานที่ บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น และหาโรงเรียน กศน.ให้เรียนต่อ โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ารงเทพ 1 อาทิ ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์ , ซ.วรวรรณ ประดิษฐ์ศิลป์ , ซ.ปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล , ซ.เอกชฎา สิรีกัญจน์ , ซ.วนิดา วัฒนศิริพงษ์ , ซ.อุไร  พณิชากิจ  ร่วมงาน