slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

 

 

heading act

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี “The Orange Day” ZONTA Says No to Violence Against Women บริเวณด้านหน้าบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี “The Orange Day” ZONTA Says No to Violence Against Women   บริเวณด้านหน้าบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และติดป้ายรณรงค์หน้ารั้วบริษัทฯ ถนนเสรีไทย เพื่อร่วมรณรงค์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 

act 5812 02