slide_01 slide_02 slide_03 slide_04 slide_05 slide_06 slide_07 slide_08 slide_09 slide_10
preload image preload image

 

 

heading act

Zonta bangkok 1 และ Zonta International District 17 Area 6 ร่วมมือกับ มูลนิธิแพธทูแฮลท์ จัดกิจกรรม Stop Teen Mom ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  “STOP TEEN MOM”  สนับสนุนโดย Zonta bangkok 1 และ Zonta International District 17 Area 6  โดยความร่วมมือของ มูลนิธิแพธทูแฮลท์  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 อาทิ  ซ.ดร.อรนุช  แสงสุริยจันทร์, ซ.ลาลีวรรณ  กาญจนจารี, ซ.มนวิภา  ประชัญคดี,  ซ.ฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง, ซ.รักษา  แสงภู่, ซ.วนิดา  วัฒนศิริพงษ์, ซ.ปราณี  อินทรขาว, ซ.วรวรรณ  ประดิษฐศิลป์, ซ.ปิยะนันท์  สุขสันติ์สกุล, ซ.อินทิรา  สวัสดิ์พาณิชย์,  ซ.อุไร  พณิชากิจ  ร่วมงาน

 

 

act 5814 02

 

act 5814 03